پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - دريافت تسهيلات بانكي زارعت چوب
دريافت تسهيلات بانكي زارعت چوب

فرم درخواست تسهيلات بانكي زراعت چوب

--------------------------

مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجانغربی

 

الف - احتراماً اينجانب به مشخصات ذيل درخواست خود را مبني بر دريافت تسهيلات زراعت چوب در سال جاري بحضور محترم اعلام مي دارم :

نام :............نام خانوادگي ............... نام پدر................ شماره شناسنامه :.............تاريخ تولد.................................................................... كد ملي .......................................... محل امضاء و اثر انگشت متقاضي ..............

 

ب - مشخصات عرصه مورد نظر :

نام شهرستان :  ....................  نام بخش ........... نام ................مساحت عرصه ................

وضعيت مالكيت اراضي :                             

 

ج - مدارك لازم :

1- طرح زراعت چوب                         

2- نتيجه آزمايش خاك عرصه

3- برداشت محدوده با GPS و مشخص بودن مساحت ، مختصات جغرافيايي ، ارتفاع منطقه از سطح دريا ( نقشه )

4- تأييديه بانك عامل درخصوص عدم وجود بدهي هاي سررسيده

5- ارائه سند مالكيت عرصه مورد نظر

 

د - در شرايط ذيل متقاضيان از گردش كار ارائه تسهيلات بانكي حذف شده و مشمول دريافت تسهيلات نخواهند بود :

1- در صورت نقص مدارك در هر مرحله از گردش كار

2- عدم تأييد صحت مدارك ارائه شده در هر مرحله از گردش كار

3- طرح هايي كه بيش از يك سال از مدت اجراي آن سپري شده است .

---------------------------------------------------------------------------

ه - نظريه اداره منابع طبيعي شهرستان :

1- مدارك ارائه شده        كامل<>          ناقص <>      مي باشد .

2- صحت مدارك ارائه شده در بررسي و بازديد بعمل آمده از عرصه مورد تأييد    مي باشد <>          نمي باشد <>

3- طرح در مورخ ............................ اجرا شده و در اجراي مفاد  بند 3 مورد د  مورد تأييد    مي باشد <>        نمي باشد <>

4- با توجه به موارد 1 و 2 و 3 ، طرح مورد نظر مشمول دريافت تسهيلات بانكي مي باشد <>           نمي باشد <>

 

امضاء كارشناس شهرستان                                            امضاء رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

ر- نظريه اداره كل در بازديد از عرصه و بررسي مدارك در شهرستان :

 

 صحت مراتب فوق مورد تأييد بوده £    نبوده £   و طرح فوق مشمول تسهيلات بانكي زراعت چوب به مبلغ ............................................................ ريال مي باشد <>    نمي باشد <>

 

امضاء كارشناس جنگل اداره كل                          امضاء رئيس اداره جنگلداري                               امضاء معاون فني
چاپ | ارسال به ديگران  |