پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - راهنمایی ارباب رجوع
راهنمایی ارباب رجوع

  عنوان خدمت : تهيه طرح مرتعداري    

1-شرايط لازم :

الف- كليه دامداران صاحب پروانه چراي دام براي مراتع ييلاقي ، قشلاقي وروستايي 

 2- مدارك مورد نياز :

داشتن پروانه مرتعداري معتبر كه توسط اداره كل منابع طبيعي استان صادر وهمه ساله تمديد اعتبار گرديده است .

 3-مراحل انجام كار

 الف- درخواست تهيه طرح مرتعداري توسط دامداران صاحب پروانه از شهرستان مربوطه

 ب- بررسي درخواست توسط اداره كل

 ج صدور مجوز از طرف اداره كل بمنظور تهيه طرح مرتعداري توسط شهرستان مربوطه ويا تهيه طرح مرتعداري توسط مهندسين مشاور ذيصلاح              

   4 -محل مراجعه براي اعتراض يا شكايت : معاونت فني یا واحد بازرسي 


 

فرم درخواست تسهيلات بانكي زراعت چوب
--------------------------
مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجانغربی
الف - احتراماً اينجانب به مشخصات ذيل درخواست خود را مبني بر دريافت تسهيلات زراعت چوب در سال جاري بحضور محترم اعلام مي دارم :
نام :                                        نام خانوادگي :                                 نام پدر :                          شماره شناسنامه :
تاريخ تولد :                           كد ملي :                                                    محل امضاء و اثر انگشت متقاضي :
 
ب - مشخصات عرصه مورد نظر :
نام شهرستان :                       نام بخش :                                  نام روستا :                             مساحت عرصه :
وضعيت مالكيت اراضي :                             
 
ج - مدارك لازم :
1- طرح زراعت چوب                         
2- نتيجه آزمايش خاك عرصه
3- برداشت محدوده با GPS و مشخص بودن مساحت ، مختصات جغرافيايي ، ارتفاع منطقه از سطح دريا ( نقشه )
4- تأييديه بانك عامل درخصوص عدم وجود بدهي هاي سررسيده
5- ارائه سند مالكيت عرصه مورد نظر
 
د - در شرايط ذيل متقاضيان از گردش كار ارائه تسهيلات بانكي حذف شده و مشمول دريافت تسهيلات نخواهند بود :
1- در صورت نقص مدارك در هر مرحله از گردش كار
2- عدم تأييد صحت مدارك ارائه شده در هر مرحله از گردش كار
3- طرح هايي كه بيش از يك سال از مدت اجراي آن سپري شده است .
---------------------------------------------------------------------------
ه - نظريه اداره منابع طبيعي شهرستان :
1- مدارك ارائه شده        كامل O          ناقص O    مي باشد .
2- صحت مدارك ارائه شده در بررسي و بازديد بعمل آمده از عرصه مورد تأييد    مي باشد O          نمي باشد O
3- طرح در مورخ ............................ اجرا شده و در اجراي مفاد  بند 3 مورد د  مورد تأييد    مي باشد O         نمي باشد O
4- با توجه به موارد 1 و 2 و 3 ، طرح مورد نظر مشمول دريافت تسهيلات بانكي   مي باشدO           نمي باشد O
 
امضاء كارشناس شهرستان                                            امضاء رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------
ر- نظريه اداره كل در بازديد از عرصه و بررسي مدارك در شهرستان :
 
 صحت مراتب فوق مورد تأييد بوده O    نبوده O  و طرح فوق مشمول تسهيلات بانكي زراعت چوب به مبلغ ............................................................ ريال مي باشد O    نمي باشد O
 
امضاء كارشناس جنگل اداره كل                          امضاء رئيس اداره جنگلداري                               امضاء معاون فني
 

 شرايط لازم برای ارائه درخواست انجام ممیزی مراتع

1- عنوان خدمت : ممیزی مراتع

2- مدارک مورد نیاز:  سند مالکیت دولت مبنی بر ملی بودن عرصه  

  3 - مراحل انجام كار : 

الف- درخواست انجام ممیزی توسط دامداران صاحب پروانه از شهرستان مربوطه

ب- بررسي درخواست توسط اداره كل

ج – صدور آگهی از طرف اداره كل بمنظور ممیزی مرتع توسط اکیپ ممیزی مربوطه

 4- محل مراجعه براي اعتراض يا شكايت : کمسیون بند 42 و اکیپ ممیزی

چاپ | ارسال به ديگران  |