پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره حقوقی
اداره حقوقی

وظایف اداره حقوقی

1-     بررسی واظهارنظرحقوقی درموردپرونده های ارسالی ازشهرستانها شامل کلیه دعاوی وشکایات مطروحه ادارات تابعه برعلیه اشخاص وباالعکس
2-    بررسی واظهارنظرنسبت به مسائل حقوقی ارجاعی ازطریق ادارات تابعه وستادی اداره کل .
3-    حضوردرمحاکم ومراجع قضائی بعنوان نماینده قضائی .
4-    تعقیب وپیگیری دعاوی حقوقی وشکایات کیفری برعلیه متخلفان .
5-    اظهارنظرنسبت به گزارشهای مسئولین مربوطه وتسلیم آن به مقامات ذیصلاح بالاتر.
6-    نظارت بردعاوی مطروحه درمحاکم قضائی ازطریق واحدحقوقی شهرستانها .
7-     اظهارنظردرخصوص اعمال ماده 59 درصورت احراز شرایط قانونی .
8-    بررسی پیش نویس قراردادهاواظهارنظرحقوقی
9-    تهیه لوایح درمواردضرورت مربوط به دعاوی مطروحه
چاپ | ارسال به ديگران  |