پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره استعداد يابي
اداره استعداد يابي

وظایف واحد استعدادیابی اراضی

1- قبول درخواست اشخاص حقيقي وحقوقي درخصوص واگذاري اراضي ملي ودولتي
2-تعيين قابليت وكاربري اراضي جهت طرحهاي مختلف
3-بررسي وتشكيل پرونده تقاضاي واگذاري اراضي
4-اخذ مدارك لازم وتكميل پروتده متقاضيان براساس ضوابط وشرايط قانوني
5-طرح پرونده متقاضيان حقيقي وحقوقي دركميسيون مادتين
31و32 ومعرفي به دفترخانه اسناد رسمي جهت تنظيم قرارداداجاره
6-نظارت برچگونگي اجراي طرحها به منظور كنترل وارزيابي عملكرد مستاجرين وارائه گزارش به كميسيون نظارتي
7-پيگيري فسخ قرارداد واسترداد اراضي ازمستاجر در صورت تعلل يا تخلف ازمفاد قرارداد اجاره
چاپ | ارسال به ديگران  |