محلول پاشی هوایی جنگلهای زاگرس(مبارزه با آفت جوانه خواربلوط)
محلول پاشی هوایی جنگلهای زاگرس