دکتر قاسمی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجانغربی
دکتر قاسمی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجانغربی